Statut - CKP2016

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas
Statut został opracowany na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty: art. 60 i art. 70
(Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572. z późn. zm.).
 
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191 i 1198 z późn. zm.).
 
3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009r. w  sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych  placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków  dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2009r., Nr 99).      
 
4.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca  2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia  ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia  zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. z  2003r., Nr.132, poz. 1226).
 
5.  Rozporządzenie  MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej  nauki zawodu. (Dz.U.  z 2010r., Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.).
 
6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w  sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r.,  poz. 843)

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego